3d image slider joomla

Республиканын Р.Д.Кенденбиль аттыг уран-чуул школазынга Шагаа байырлалынга тураскааткан солун хемчеглер болуп эрткен.

Россияда Театр чылын чарлааны-биле анаа тураскаадып, тыва улустун тоолдарындан болгаш тыва чогаалчыларнын чогаалдарындан узундулернин сценажыткан коргузуглеринин, база Шагаа ырыларынын моорейлери класстар аразынга болуп эрткен.

Шупту класстар моорейлерге идепкейлии-биле киржип, тус-тузунда бот-боттарынга домейлешпес тыва улустун тоолдарын «Кускенин чылга киргени», «Уш чуул эртемниг оол», «Чыраа-кулун» база улуг класстарнын уруглары «Чадаганнын тоогузунден узунду», «Хайыраан бот» деп шииден узунду дээн ышкаш, оон-даа оске солун коргузуглерни ойнап коргускеннер.

Туннелинде, эн-не чараш тоолду шынарлыг ойнааны дээш бирги черни 5-ки класстын оореникчилери, 2-ги черни 9-ку классчылар база 3-ку черни 2-ги класстын оореникчилери чаалап алганнар.

Кыс кижинин рольюн чараш ойнап куусеткени дээш 9-ку класстын оореникчизи Сат Айзананы, эр кижинин рольюн эки ойнааны дээш 5-ки классчы Кара-Сал Бай-Белекти, эн-не эки авторнун созун номчуп куусеткени дээш 2-ги классчы Хертек Ай-Сумирни база оскелерни-даа тус-тузунда шаннаан.

Жюринин даргазы кылдыр чалаткан аалчы, тыванын алдырлыг артизи Чечек Монгуш уругларнын коргузуглерин магадап коргенин демдеглеп, тыва улустун чанчылдарын утпайн сагып, аас-чогаалын тоолдарга коргузуп, тыва национал идик-хевин кедип коргускен школанын уругларын мактап, ам-даа тыва чанчылдарывысты утпайн сагып чоруурун уругларга чагып чугаалаан.

Вход

 • Альмира Иондан
  Альмира Иондан
 • Аялга Хертек
  Аялга Хертек
 • Чайзат Сандан
  Чайзат Сандан
 • Чайзат Чечек-оол
  Чайзат Чечек-оол
 • Аржаана Куша
  Аржаана Куша
 • Евгения Монгуш
  Евгения Монгуш
 • 1
  1
 • 2
  2
 • Новый слайд
  Новый слайд


Республиканская основная общеобразовательная музыкально-художественная школа-интернат © 2011-2019. Все Права Защищены.